tmgd

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapılarına İlişkin Muayene Merkezlerinin Kurulması, İşletilmesi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARINA İLİŞKİN MUAYENE MERKEZLERİNİN KURULMASI,  İŞLETİLMESİ VE TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli yüklerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için, tehlikeli yük taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak muayene merkezlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu Yönetmelik,

 1. Tehlikeli yük taşıyan araçların, üst yapıların muayenesini yapacak gerçek veya tüzel kişilere ait muayene merkezlerini,
 2. Bunların açılması, işletilmesi, işletme belgesi ile yetki verilmesi,
 3. c) Muayene merkezlerinde bulunacak makine, araç/gereç, personel ve bunların nitelikleri,

ç) Muayene merkezlerinin işletilmesi, çalıştırılması ve denetimi,

d)Tehlikeli yük taşıyan araçların yıllık teknik muayeneleri ile üst yapıların periyodik/ara/istisnai muayeneleri ve belgelendirilmeleri,

hakkında usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
 2. b) ADR Uygunluk Belgesi: ADR Bölüm 9.1.3.5’te belirlenen ve taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından verilen belgeyi,
 3. c) Araç/Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımak amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen, en az dört tekerlekli ve asgari tasarım hızı 25 km/saatten fazla olan çekici, kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar veya yarı römorklar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı,

d)Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

 1. e) İşletici: Bu Yönetmelik kapsamında, teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,
 2. f) İşletme Yetki Belgesi: İşleticinin Geçici İşletme Yetki Belgesini almasını müteakip ilgili muayene merkezinin en geç bir yıl içinde TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında akredite olması halinde her bir muayene merkezi için verilecek belgeyi,
 3. g) Eski araç: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2014 tarihinden önce trafiğe tescil edilmiş araçları,

ğ) Muayene kanalı: Araçların, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde muayenelerinin yapıldığı, muayene araç ve gereçleri ile donatılan hattı,

 1. h) Muayene merkezi: Araçların, üst yapı ve donanımlarının niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bunun için gerekli cihaz, ekipman ve personeli bulunan sabit yapıdaki tesisleri,

ı) Muayene uzmanı: Her muayene merkezinde bu Yönetmelik kapsamındaki muayeneleri yapacak olan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen personeli,

 1. i) Muayene raporu: Araçlar için en az EK-1 ve üst yapıları için en az EK-2’de belirtilen bilgileri ihtiva eden, özellik ve teknik bilgiler ile muayene sonuçlarının yer aldığı/işlendiği raporu.
 2. j) Römork: Yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,
 3. k) Taşıt Uygunluk Belgesi: Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılıp ta ADR nin tüm gerekliliklerini sağlamayan eski araçlara Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre düzenlenen belgeyi,
 4. l) Tehlikeli madde: ADR’ye göre tehlikeli olarak kabul edilen maddeleri,
 5. m) Teknik yönetici ve yardımcısı: Her muayene merkezinde bulunması zorunlu olan araçların ve üst yapılarının muayenesinden, muayene merkezi işleteni ile birlikte sorumlu olan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen kişiyi,
 6. n) Temizleme Raporu: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında yetkilendirilmiş bir tesis tarafından üst yapıların muayene öncesi temizlendiğine ve/veya gazdan arındırıldığına dair raporu,
 7. o) Temizleme Ünitesi: Muayene Merkezlerinin bünyesinde tehlikeli madde taşınan üst yapıların ve donanımların tehlikeli maddeden arındırılması işini yapmak üzere kurulmuş birimi,

ö) Üst yapı: Portatif tanklar, sabit tanklar (Tankerler), fiber takviyeli plastik tanklar (FRP), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteyner  (ÇEGK) ile ADR’de tanımlanan her türlü muayeneye tabi yapıyı ve bunlara ilişkin donanımları,

 1. p) Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku,
 2. r) Geçici İşletme Yetki Belgesi: bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren ilgili Muayene Merkezine, TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında akredite olması amacıyla Bakanlık tarafından verilecek bir yıl süre ile geçerli belgeyi,

ifade eder.

 

(2)Yönetmelikte kullanılıp ta bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar için, ADR de yer alan tanımlar esas alınır.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene Merkezlerinin Kurulması, İşletilmesi ve Muayene Esasları

Muayene merkezlerinin kurulum esasları

MADDE 5- (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların, üst yapıların muayeneleri ile belgelendirilmeleri Bakanlığa ait muayene merkezlerinde veya Bakanlıkça yetkilendirilen işletmecilere ait muayene merkezlerinde yapılır.

(2) Muayene merkezleri; araçların, üst yapıların muayene edilebileceği ölçülerde hizmet ve idari binalarına sahip,  çalışanlarına ve müşterilere hizmet verebilecek özellik ve kapasitede sosyal donatıları (kantin, lavabo, tuvaletler,  dinlenme alanları, ibadethane, duş ve benzeri)  ihtiva edecek şekilde olacak ve faaliyete geçilmeden önce bu yatırımların gösterildiği vaziyet planı Bakanlıkça uygun bulunmuş olacaktır.

(3) Park sahası araçların kolay manevra yapabileceği ve park etmelerine elverişli olarak trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş ve beton veya asfalt ile kaplanmış olmalıdır.

(4) Muayene merkezine giriş çıkışı ve park alanına ulaşımı sağlayan yollar, tek yönlü ve kurp yarıçapı ağır araçlar için en az 10 metre olmalı ve giriş-çıkışlar trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmelidir.

(5) Muayene merkezleri her mevsim çalışanlarının sağlığına uygun şartlara sahip ve zararlı gazlardan temizleyen havalandırma sistemine sahip olmalıdır.

(6)Muayene merkezi girişinde güvenlik birimi olacak ve merkeze ait sahanın güvenliği tel örgü, duvar veya benzeri bir yapı ile sağlanacaktır.

(7) Muayene merkezlerinde, gerekli olan her türlü açıklayıcı/yönlendirici panolar ve levhalar, istasyonun uygun yerlerine asılmak zorundadır.

 

İşletme esasları

MADDE 6-(1)İşletici aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

 1. a) Muayene merkezlerinin; “ISO 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına uygun olması ve işletmeye açılış tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde TÜRKAK tarafından akredite edilmesi şarttır. Akreditasyon şartı, faaliyet süresince aranır.
 2. b) Temizleme ünitesinin, 29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği’ne göre Çevre İzni/Lisansı olmalıdır.
 3. c) Her bir muayene merkezi için ilgili İdare’den alınacak “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” Bakanlığa ibraz edilecektir.

ç) İşletici, tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın ve üst yapının muayenesini model, marka ve tür gözetmeksizin yapmak zorundadır.

 1. d) Muayene merkezlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ilgili mevzuata uygun olarak muayene merkezi işleteni tarafından sağlanır.
 2. e) İşletme Yetki Belgesi sahibi işletmeler, muayene merkezinin plan ve projesinde yapılacak her türlü tadilat ve değişiklik için Bakanlık’tan uygun görüş almak zorundadırlar.
 3. f) Her muayene merkezinde bir teknik yönetici ve bir teknik yönetici yardımcısı ile iki muayene uzmanı, en az bir müşteri kabul görevlisi, her bir kanal için en az bir tekniker veya teknisyen istihdam edilir.
 4. g) Birden fazla muayene kanalı ihtiva eden araç muayene merkezlerinde muayene kanalları numaralandırılır.

 

Muayene esasları

MADDE 7-(1) Araçların yıllık teknik muayeneleri, ADR Kısım 9’da tanımlanan araç sınıfları (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MPÜB) için belirlenen gereklilikler dikkate alınarak, işletici tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listelerinde yer alan kontrol ve testleri içerir. Yapılacak kontrol ve testler, ADR Kısım 9.2’den 9.8 kadar olan teknik gereksinimleri karşılamak zorundadır. Muayeneden geçen araçlara, bir örneği EK-5 de verilen, ADR 9.1.3 de tarif edildiği şekilde “ADR Uygunluk Belgesi” düzenlenir.

(2) Üst yapıların ara/periyodik/istisnai muayeneleri, ADR Kısım 6’da belirtilen gereklilikler dikkate alınarak, işletici tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listeleri kapsamında gerçekleştirilir ve “Üst Yapı Muayene Sertifikası” düzenlenir.

(3) Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılıp ta ADR’nin tüm gerekliliklerini sağlamayan eski araçlar ile üst yapılarının muayeneleri Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılır ve “Taşıt Uygunluk Belgesi” veya “Üst Yapı Muayene Sertifikası” düzenlenir.

(4) Tehlikeli madde taşıyan araçlar, çekici taşıtın arkasına yarı römork ve/veya römork eklemek suretiyle oluşturulan araç kombinasyonlarında çekici ve yarı römork/römork teknik muayeneye tabi tutulur ve her bir araç için ayrı ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(5) Araç muayenesine başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslı ile geçerli bir fenni muayene belgesi ibraz edilmesi gerekir.

(6) Muayeneye başlamadan önce Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin ibrazı zorunludur.

(7) Bir üst yapının periyodik muayenesinin yapılabilmesi için muayeneden önce tankın yetkili temizleme merkezlerinde temizlenerek muayeneye hazır hale getirilmesi gerekir. Temizleme işlemi yapılan tanka/araca temizleme raporu düzenlenir.

(8) Muayene sonucunda, tadilatı gerektirecek uygunsuzluk tespit edilen araçlar, bu eksikliklerini ilgili İdarelerce yetkilendirilen tadilat merkezlerinde gidereceklerdir.

(9) Araç ve/veya üst yapıların teknik muayeneleri üç ana grupta değerlendirilir;

 1. a) UYGUN: Muayene edilen araç ve/veya üst yapıda herhangi bir eksikliğin bulunmaması halidir.
 2. b) KUSURLU: Muayene sonucunda tamire ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit edilmesi halidir. Söz konusu eksiklikler, Muayene Raporu’na işlenir. Bu eksikliklerin giderilerek aracın ve/veya üst yapısının yeniden muayeneye gelmesi amacıyla; raporun bir örneği araç ilgilisine verilir. Muayene Raporu’nda eksikliklerin tamamlanması için 15 günlük süre tanındığı belirtilerek aracın muayenesi bitirilmez ve Belge düzenlenmez.

Aracın veya üst yapının yeniden muayenesi sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. 15 günlük süre içinde aynı muayene merkezine gelinmesi durumunda ikinci muayeneden ücret alınmaz. 15 günlük sürenin dolmasından sonra muayeneleri talep edilen araç ve üst yapılar, muayeneye yeni getirilen araç ve üst yapılar statüsünde kabul edilerek muayene ücreti tam olarak alınır.

 1. EMNİYETSİZ:  Yapılan muayene sonucunda can, mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede giderilemez kusurların/eksikliklerin tespit edilmesi halidir. Bu tür araçlar ve/veya üst yapılar için tehlikeli madde taşımacılığında emniyetsiz araç olduğu bir tutanak ile tespit edilerek bu durum trafik polisine bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve İşletme süresi

Yetkilendirme

 

MADDE 8- (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen işletici, kuracağı muayene merkezleriyle ilgili termin planını, işletmeye hazır hale geliş sıra ve süresini de içerecek şekilde en geç iki ay içerisinde Bakanlığa sunar İşletici, Bakanlığın bu programı onaylamasından itibaren termin planındaki süreler içerisinde muayene merkezlerini bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde belgelerini tamamlayarak açmak ve araç ve üst yapılarının muayenesine başlayacak hale getirmek zorundadır.

(2) Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren ve faaliyete geçebilecek durumda olan muayene merkezlerinin işletilebilmesi için, İdareden İşletme Yetki Belgesi veya Geçici İşletme Yetki Belgesi alınması zorunludur.

(3) İşletici, Bakanlıkça yayımlanan Yönerge, Genelge ve Talimatlar dâhil olmak üzere ilgili ulusal mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uymak zorundadır.

(4) İşletici muayene merkezi kurma ve işletme yetkisini tamamen alt işleticilere devredemez. Ancak, Yönetmelik kapsamında yerine getireceği görev ve sorumlulukları etkin ve verimli yerine getirmek amacıyla Bakanlıktan onay almak şartıyla bazı işleri diğer işletmelere yaptırabilir. Bu durum işleticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) İşletme izni veya geçici işletme izni almış tesiste onaylı uygulama imar planı sınırları içinde yapılacak değişiklik sonucu inşa edilecek yapılardan ruhsata tabi olanlar için yapı kullanma izninin İdareye ibrazı zorunludur.

(6) Bakanlık birden fazla kurum/kuruluşa muayene merkezi kurma ve işletme yetkisi verebilir.

(7) İşletici, Yönetmelik kapsamında verilen hizmetleri Bakanlığın yazılı iznine istinaden yabancı ülkelere verebilir.

 

İşletme süresi

MADDE 9- (1) Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklere uygun faaliyet göstermek kaydıyla, işletme süresi 5 yıldır. Yetkilendirme hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunan kuruluş, işletme süresi bitiminden üç ay önce yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunması halinde yeniden yetkilendirilebilir. Yetki iptaline ilişkin hükümler saklıdır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muayene Merkezinde Bulundurulacak Araç, Gereç, Belge ve Kayıtlar

Muayene merkezinde bulundurulacak teçhizat, cihaz, belge ve kayıtlar

MADDE 10- (1) Muayene merkezlerinde asgari bulunması gereken teçhizat ve cihazlar Ek-3’de verilmiştir.

(2) Muayene merkezlerinde;

 1. a) Ek-3’de belirtilen teçhizat ve cihazların faal olarak çalışır vaziyette bulundurulması
 2. b) Muayene merkezlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre ettirilmesi ve bunlarla ilgili kayıtların tutulması,
 3. c) Merkezdeki aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatının yılda bir defa TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş A sınıfı muayene kuruluşuna kontrol ve bakımının yaptırılması ve kayıtların tutulması,

ç) Bakanlık tarafından istenecek istatistiki verilere ait kayıtların tutulması,

 1. d) Kapıda yapılan kimlik kontrolüne ilişkin kayıt sisteminin olması,
 2. e) Muayene merkezi alanına giren araçların izlendiği kamera kayıt sisteminin bulunması ve bu kayıtların en az 6 ay süreyle saklanması,
 3. f) Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli teçhizatın bulundurulması,
 4. g) Her muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi işlem sisteminin kurulması ve ana merkez bağlantısı olan bilgisayar ağının oluşturulması,

ğ) İşletici, devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazlarını iyi durumda muhafaza edecektir. Bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihazın derhal tamir edilmesini veya yenisiyle değiştirilmesinin işletici tarafından sağlanması,

gerekmektedir.

(3) Teknik gelişmelere bağlı olarak, gerekli görülecek diğer ölçü ve kontrol cihazlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personel Nitelikleri ile İlgili Hükümler

Personelde aranacak nitelikler

MADDE 11- (1) Araç muayene merkezlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a)Teknik Yönetici/Yardımcısı: Üniversitelerin mühendislik,  teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır.

 1. b) Muayene Uzmanı: Üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır. Muayene merkezlerinde görev alacak muayene uzmanlarından en az bir tanesi; tahribatsız muayene seviye II sertifikasına diğer muayene uzmanı da gözle muayene seviye II sertifikasına sahip olmalıdır.
 2. c) Muayene teknikeri/teknisyeni: Meslek yüksek okullarının makine, otomotiv, motor, tesviye, elektrik, iklimlendirme ve soğutma, kontrol ve otomasyon, mekatronik, kimya, (endüstriyel) elektronik bölümü veya meslek liselerinin makine, motor, tesviye, otomotiv, kimya, kontrol ve enstrümantasyon, bilgisayarlı nümerik kontrol, makine ressamlığı, metal işleri, döküm, elektrik, proses kontrol, elektro-mekanik, elektro-mekanik taşıyıcılar, (endüstriyel) elektronik, soğutma ve iklimlendirme, hidrolik pnömatik, tesisat teknolojisi, iş makineleri, mekatronik bölümlerinden birinden mezun olması ve her vardiyada en az birinin (E) sınıfı ağır vasıta sürücü belgesine sahip olması gerekir.

ç)Teknik yönetici ve yardımcısı ile muayene uzmanı, tekniker ve teknisyenlerinin Bakanlığın yayımlayacağı meri mevzuat, tehlikeli mal taşıyan araç muayenelerinde takip edilecek esas ve usuller ile bu araçların teknik özellikleri konularında her yıl asgari bir tam gün eğitim almaları gerekir.

 1. d) Muayene merkezlerinde görev alacak her kademedeki personelin; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu’na giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları şarttır.

 

Çalışma gün ve saatleri

MADDE 12-(1) İşletici, muayene merkezini, günde en az dokuz (9) saat, haftada en az kırk beş (45) saat açık ve hizmet sağlamaya hazır halde bulunduracaktır. Bakanlık, söz konusu süreleri ihtiyaçlara göre değiştirebilir. Ancak bu durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma saatlerine göre personel çalışma saatlerinin aşılacağı anlamına gelmez.

(2) Pazar günleri muayene merkezlerinde çalışılmaz. Ancak istisnai durumlarda Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi şartıyla çalışma yapılabilir.

(3) Çalışmak için gerekli diğer yasal izinlerin, iş ve işlemlerin tamamlanmış olması ve önceden Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi şartıyla, sadece belirli bir belediyeye veya çok sayıda araca sahip bir kamu kurumuna/kuruluşuna ait araçların muayeneleri, resmi tatil günlerinde veya normal mesai saatleri dışında fazla mesai yapmak suretiyle yürütülebilir.

(4) Yeterli personelin sağlanması ve Genel Müdürlükten onay alınması şartıyla muayene merkezleri, vardiya sistemi ile çalışabilir. Ayrıca işletici talebi olmaksızın, gerekli görülen muayene merkezleri için Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde en geç 1 ay içerisinde söz konusu muayene merkezlerinde vardiya sistemine geçilir.

(5) Pazar günleri hariç diğer tatil günlerinde çalışmak için gerekli yasal izinlerin, iş ve işlemlerin tamamlanmış olması ve Bakanlığa en az 5 gün önceden bilgi verilmesi koşuluyla muayene merkezleri hizmet verebilir. Ayrıca işletici talebi olmaksızın, Genel Müdürlük, tatil günlerinde muayene merkezlerinin çalıştırılması için en az 10 gün önceden işleticiyi bilgilendirerek res’en talimat verilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Muayene ve Belgelendirilme İle İlgili Hükümler

Muayene periyodu

MADDE 13-(1) Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar; ADR Kısım 9’un öngördüğü yapı gerekliliklerine veya yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılacak eski araçlar, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre her yıl teknik kontrole tabi tutulacaklardır.

(2)Tehlikeli yük taşıyan ve sabit tank içeren taşıtların teknik muayenelerinde, bu tankların “Üst Yapı Muayene Sertifikası” istenir. “Üst Yapı Muayene Sertifikası” geçerlilik süresi biten tankı taşıyan araçların teknik muayeneleri gerçekleştirilmez.

(3) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgelerinin geçerlik süresi bir yıldır. Eğer teknik muayene, belgenin son bulma tarihinden önceki ya da sonraki 15 gün içerisinde yapılmışsa; bir sonraki onay dönemi muayenenin yapıldığı tarihe göre yazılacaktır.

(4) Tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan üst yapılara ilişkin ara ve periyodik muayeneler Ek-4’ de verilen süreler dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(5) Kontrol süresi dolmasa bile her hangi bir kaza neticesinde, tank onarımı, teçhizatının onarımı veya değiştirilmesi, tankta değişiklik yapılması, yapısal bir donanımın onarımı veya değiştirilmesi, koruma kaplaması veya astarının onarımı veya değiştirilmesi gibi durumlar ile tüketici-firma şikayeti, firma talebi, Bakanlık talebi gibi durumlarda araçların ayrıca istisnai muayeneleri zorunludur.

(6)Muayene tekrarına gelinmesi için verilen 15 günlük sürenin pazar günü veya resmi tatil gününde sona ermesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

(7)Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde görev verilen kurum ve kuruluşların denetimle görevli personeli tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinde karayoluna çıkmış araçların teknik şartlara uymadığı (uygunsuzluğu) tespit edilenler, muayene istasyonlarına sevk edilip muayeneleri yaptırılabilir. Bu durumda denetimi gerçekleştiren yetkili personel tarafından bir “Uygunsuzluk Tespit Tutanağı” düzenlenir. Bu tutanak olmaksızın muayene istasyonuna sevk yapılamaz.

 

Muayenelerin kaydı

            MADDE 14- (1)Tehlikeli yük taşıyan taşıtların muayeneleri Taşıt Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor Ek-1’de yer alan bilgileri içerecektir. Bu rapor sonucunda uygun bulunan taşıtlara ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir veya mevcut belgeleri uzatılır.

(2) Üst yapılara ait muayene sonuçları Üst Yapı Raporuna işlenir. Bu rapor en az Ek 2’de yer alan bilgileri içerecektir. Bu rapor sonucuna göre, uygun bulunan üst yapılara Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.

(3) Muayene Raporları, ADR Uygunluk Belgesi /Taşıt Uygunluk Belgesi ve Üst Yapı Muayene Sertifikaları, işletici tarafından 10 yıl süre ile bir sureti basılı ortamda, süresiz olarak da bilgisayar ortamında arşivlenir.

(4) 3 üncü fıkradaki söz konusu edilen raporlar, belge ve sertifikalar gerçek zamanlı olarak Bakanlığın bilgisine sunulur. Söz konusu bilgiler Bakanlık tarafından istenmesi halinde ayrıca Maliye Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de bilgisine açılır.

(5) Bilgisayar sistemlerine kayıt hususunda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Bilgisayar sisteminde/ağında, bilgilerin doğruluğu, gizliliği ve güvenliği her seviyede sağlanacak nitelikte olması şarttır.
 2. b) Bu yönetmelikte kaydedilmesi ve saklanması istenen bilgilerin (veri tabanının) güncelliği, canlı/sıcak/anlık yedekleme tekniği ile sağlanacaktır.

c)Her bir muayene merkezinde yapılan işler söz konusu muayene merkezi başlığı altında Bakanlık tarafından gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında görülmelidir.

ç) Muayene Raporuna işlendikten sonra kaydedilen bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz.

 1. d) Muayene merkezlerinde düzenlenen her türlü rapor, belge ve sertifikalar Bakanlık U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı olmaması halinde geçerli sayılmaz

(6)Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar en fazla iki iş gününde giderilir.

 

Muayene Ücreti

MADDE 15-(1) Bu Yönetmelik kapsamında olup tehlikeli madde taşıyan araçların yıllık teknik muayenesi ile araç üst yapılarının ara/periyodik/istisnai muayene ücretleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlıkça yayımlanır.  Bakanlıkça tespit ve ilan edilmiş olan muayene ücret tarifesi, yetkilendirilen muayene merkezlerinde herkesçe görülebilecek uygun yerlere asılır. (Örnek taslak muayene ücretleri tablosu Ek-6’ da verilmiştir).

(2) 1 inci fıkrada belirtilen ücretler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranlarında arttırılır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Yetkinin İptali ve İdari Müeyyide

Denetim

MADDE 16 (1) Muayene merkezleri; Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda, Bakanlığın yetkilendireceği kendi personeli veya Bakanlığın yetkilendireceği başka kurum/kuruluşların personeli tarafından aşağıda yer alan hususlar bakımından denetlenir:

 1. a) Yönetmelikte yer alan araç, üst yapı muayenelerinin yapılmasıyla ilgili teknik ve idari koşulları sağlayıp sağlamadığı,
 2. b) Yönetmelik ve Bakanlık mevzuatına uygun muayene yapılıp yapılmadığı,
 3. c) Makine ve teçhizat ile çalıştırılan personelin, nitelik ve niceliğinin uygun olup olmadığı,

ç) Araç muayene merkezlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edilip edilmediği ve bununla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı

 1. d) Araç, üst yapıya ilişkin muayene kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
 2. e) Mevzuat kapsamındaki diğer hususların yerine getirilip getirilmediği.

(2) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, muayene merkezlerinde periyodik denetimlerin dışında da her zaman denetim yapılabilir.

(3) Muayene merkezi yöneticisi veya yardımcısı; denetime gelen yetkililere her türlü kolaylığı sağlar, istenen bütün bilgi ve belgeleri verir.

(4) Denetim sonucunda, işletme belgesiyle yetki verildiği halde Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymadığı veya muayeneleri gerektiği şekilde yapmadığı tespit edilen muayene merkezi işletenleri hakkında Bakanlıkça yaptırım hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

Yaptırımlar, yetki belgesinin askıya alınması, iptali ve yeniden düzenlenmesi

MADDE 17-(1) Herhangi bir muayene merkezinde işletme şartlarına uyulmaması ve araç, üst yapı muayeneleri Yönetmeliğe uygun şekilde yapılmaması halinde, işleticiye, ilk seferinde ve ikinci tekrarında 10 bin TL para cezası ve her seferinde 15 gün eksikliklerini düzeltme süresi verilir.

(2) 1 inci maddede belirtilen uygunsuzluğun bir yıl içinde üçüncü tekrarında ise  işletmeciye 10  bin TL para cezası verilir ve bu muayene merkezinin İşletme Yetki Belgesi askıya alınır.

 1. a) İşletme Yetki Belgesi askıya alınan muayene merkezi, belirlenen eksiklikler giderilinceye kadar Bakanlığın görevlendireceği iki personel gözetiminde işletici tarafından çalıştırılır. Görevlendirilen personel, muayene merkezinin tüm sevk ve idaresinden sorumlu olur.
 2. b) Bakanlık tarafından görevlendirilen personel, muayene merkezinde çalışan birkaç veya her personelin yer veya görev değişikliğini yapabilir veya bu kişileri araç muayenesine ilişkin bütün görevlerden alabilir. İşletici görevden alınan personelin yerine 10 gün içerisinde muadili personeli temin etmek zorundadır. Ayrıca, işletici görevlendirilen Bakanlık personelinin isteği halinde 10 gün içerisinde uygun ve yetkin ilave personel tahsis edecektir.
 3. c) Muayene merkezinin personel giderleri dâhil her türlü işletme masrafı işletici tarafından karşılanır. İşletici görevlendirilen Bakanlık personeline her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(3) İşletme Yetki Belgesi askıya alınan muayene merkezi ile ilgili belirlenen kusur/ihlaller askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmez veya işleticinin infisahı veya iflası hallerinde Bakanlık tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi iptal edilir.

a)İşletme Yetki Belgesi iptal edilen muayene merkezinde tüm faaliyetler durdurulur.

 1. b) Bakanlık tarafından İşletme Yetki Belgesi iptal edilen muayene merkezi için, iptal tarihinden itibaren 15 iş günü geçtikten sonra ve en geç 30 iş gününe kadar işletici tarafından tekrar İşletme Yetki Belgesi tanzim edilmesi talebinde bulunabilir. Söz konusu talep, Bakanlık tarafından değerlendirilerek en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
 2. c) Talebin uygun görülmesi ve uygunsuzlukların giderildiğinin tespiti halinde usulüne uygun olarak İşletme Yetki Belgesi yeniden düzenlenir. Yapılan incelemeler neticesinde, talep uygun görülmemiş ise bu durum, nedenleriyle birlikte işleticiye yazılı olarak bildirilir.

ç) Söz konusu uygunsuzlukların giderilmesine müteakip işleticiler, İşletme Yetki Belgesi için Bakanlığa yeniden talepte bulunabilirler. Bu durumda taleple ilgili işlemler yine aynı süre ve prensiplere göre yürütülür. Ancak bu defa incelemeler/değerlendirmeler yine olumsuz sonuçlanırsa işletici o muayene istasyonuyla ilgili hiçbir hak iddia edemez.

(4) Kaçıncı ihlal olduğunun belirlenmesinde İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında yazılı tarihler kabul edilir.

(5) Cezalara ilişkin verilmesi gereken eksiklikleri düzeltme müddeti, yazılı tutanaklarla düzenlenir. Bu süreler içerisinde aynı ihlal nedeniyle söz konusu istasyon için yeniden ceza uygulanmaz. Üçüncü cezada eksiklikleri düzeltme müddeti verme tutanağı düzenlenmez.

(6) Bir takvim yılı içerisinde; aynı muayene merkezinde ikinci ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan cezai işlemden sonra, birinci cezanın Yargı tarafından iptal edilmesi durumunda, ikinci cezai işlem birinci cezai işlem olarak değerlendirilir, ancak tutanak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu durumda ilerleyen zamanda yeni bir ceza kesilirse, bu ceza ikinci ceza olacaktır.

(7) Bir takvim yılı içerisinde aynı muayene merkezinde üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan idari para cezası tebliği ve İşletme Yetki Belgesinin askıya alınmasından sonra; birinci ve/veya ikinci cezanın Yargı tarafından iptal edilmesi durumunda yukarıdaki, paragrafta yer alan usule göre üçüncü cezai işlem ikinci ve ikinci cezai işlem de birinci olarak değerlendirilir ancak, tutanaklar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(8) Bir takvim yılı içerisinde aynı muayene merkezinde üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan idari para cezası tebliği ve İşletme Yetki Belgesinin askıya alınmasından sonra; birinci ve/veya ikinci idari para cezasının Yargı tarafından iptal edilmesi durumunda, askıya alma işlemi bitirilir.

(9) Para cezaları, ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde işletmecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Para cezalarına dava açılması tahsilatı durdurmaz.

İdari para cezası tutanaklarının düzenlenmesi ve tebliği

MADDE 18-(1) Muayene merkezine yapılacak denetimler sonucunda, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde durum yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından konunun değerlendirilmesi neticesinde, gerekli görülmesi halinde 19 uncu maddeye göre 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.

(2) İdari para cezası karar tutanağının aslı, cezanın kesilmesini takip eden yedi iş günü içinde işleticiye posta yolu ile tebliğ edilir. Bir nüshası da takip ve tahsil edilmek üzere işleticinin kanuni ikametgâhının veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine iadeyi taahhütlü olarak gönderilir.

(3) Bir yıl içerisinde yapılan denetimler neticesinde tespit edilen ihlallerden dolayı 3 üncü defa “655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenen muayene merkezine İşletme Yetki Belgesinin askıya alındığı posta yolu ile tebliğ edilir.

İdari Müeyyide

MADDE 19-(1) İşletme şartlarına uyulmaması ve/veya araç muayenelerinin 7 nci maddeye uygun bir şekilde yapılmaması durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar konusunda emniyeti suiistimal veya kasıt yönünden ilgili mevzuat ve kanun hükümleri uygulanır.

Bilgilerin Gizliliği

MADDE 20-(1) Araçlara ve muayene raporuna ilişkin işletici tarafından oluşturulan veri tabanında yer alan her türlü veriler ve bilgiler ile Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından işleticinin kullanımına açılan araçlara ilişkin veriler ve bilgiler, Bakanlığın onayı alınmadan üçüncü kişilere açıklanamaz, verilemez ve kullandırılamaz.

(2) Bakanlık, işleticinin Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilerin açıklanmasına ilişkin taleplerde, adı geçen kurumlardan izin alır.

Elektronik veri aktarımı

MADDE 21-(1) İşletici, muayene merkezlerinde yapılan tüm uygulamaları, merkezi web tabanlı bir sistem üzerinde gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemlerine entegre etmek zorundadır.

(2) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik tescil kuruluşlarınca muayene merkezlerine tespit amacıyla gönderilen araçlara ait bilgiler gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemine aktarılır.

 

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Diğer hususlar

MADDE 22-(1)Araç ve üst yapı muayeneleriyle ilgili olan ve mevzuatta açıkça belirtilmeyen hususlara ilişkin talepte bulunan kişi/kurum/kuruluşlar, taleplerini Bakanlığa bildirirler. İşletici, Bakanlığın talimatları olmadan bu talepleri karşılayamaz. Adli mercilerin araç muayenelerine ilişkin bilgi talepleri Bakanlık izni olmaksızın karşılanır.

(2) Muayene merkezi hizmet binası, idari bina ve park alanından bağımsız olmak kaydıyla muayene merkezlerinde; kafeterya, taşıt hizmet noktaları (oto koruma, temizlik, yıkama v.b.) ile ATM ve ankesörlü telefon için özel alan tahsisi yapılabilir. Araç Muayene İstasyonu idari binasına kuru yiyecek ve içecek otomatları konulabilir.

(3) Muayene merkezi içerisinde araç üst yapılarının testleri, araç teknik muayenesinin gerçekleştirileceği bölümden izole edilmiş ayrı bir bölümde yapılmalıdır.

(4) Muayene merkezinin alanına temizleme ünitesi kurulması halinde bu alan, hem araç muayenesinin, hem de üst yapı muayenesinin yapıldığı yerden güvenli bir uzaklıkta olmalı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinlerin alınması gereklidir.

Yürürlük

MADDE 23-(1)Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–1 ARAÇ MUAYENE RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

 • Araç plakası
 • Araç sahibi ve adresi
 • Araç cinsi, tipi ve kullanım amacı
 • Marka/üretici
 • Model
 • İstiap haddi (kg)
 • Şasi no
 • Motor no
 • Trafiğe ilk çıkış tarihi
 • Trafik tescil tarihi
 • Kilometre
 • Rengi
 • Muayene istasyonunun adı, adresi, telefon numarası
 • Muayene türü
 • Birden fazla muayene kanalı ihtiva eden istasyonlarda muayenenin yapıldığı kanal numarası
 • Muayeneyi gerçekleştiren teknisyenin adı soyadı, imzası
 • Muayeneyi onaylayan teknik yöneticinin adı soyadı, imzası
 • Muayene rapor numarası
 • Varsa önceki rapor numarası
 • Bir sonraki muayene tarihi
 • Muayeneye ilişkin kontrol listesinde yer alan ölçüm değerlerine ait bilgiler
 • Araçta tespit edilen uygunsuzluk ve eksiklikler

SONUÇ BİLGİLERİ

Muayene sonucuna bağlı olarak rapora aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazılacaktır:

 • Uygun / Muayene onaylandı
 • Kusurlu / Muayene onaylanmadı
 • Emniyetsiz / Muayene onaylanmadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–2 ÜST YAPI VE DONANIMLARI MUAYENE RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

 • Başvuru Sahibi/Kullanıcı
 • Başvuru Sahibi/Kullanıcı Adresi
 • Üretici ve üretim yeri adresi
 • Üretim yılı ve numarası
 • Firma model kodu
 • Tasarım onay numarası
 • Tasarım onay tarihi
 • Test raporunun tarihi, numarası, testin yapıldığı yer ve testi yapan kişi
 • Taşıma modu
 • İlgili uluslararası sözleşme
 • Taşıma birimi tipi
 • Tank kodu
 • Tankla ilgili özel hükümler
 • Muayene için kullanılan standart
 • Sabit tanklar için araç bilgileri
 • Muayeneye ilişkin kontrol listesinde yer alan ölçüm değerlerine ait bilgiler
 • Üst Yapıya ilişkin tespit edilen uygunsuzluk ve eksiklikler

 

SONUÇ BİLGİLERİ

Muayene sonucuna bağlı olarak rapora aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazılacaktır:

 • Uygun / Muayene onaylandı
 • Kusurlu / Muayene onaylanmadı
 • Emniyetsiz / Muayene onaylanmadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MUAYENE MERKEZİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ TEKNİK DONANIMLAR:

 

 • El aletleri takım seti: Hava tabancaları, lokma takımları, anahtar takımları vb. tüm takımlar olmalıdır.
 • Hava kompresörü: Hidrostatik test sonrası suyun tamamen boşaltılabilmesi için en az 6300 L/dak kapasitesi olmalıdır.
 • Muayene ünitesinde, bulunacak su deposu en az 60 m3 ve su pompası ise en az 1m3/dakika kapasiteli olmalıdır.
 • Muayenede kullanılacak olan, ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı, boya üzerinden ölçebilmeli ve en az 0.12-200 mm arasında ölçüm yapabilmelidir.
 • Muayenede kullanılacak olan, manyetik parçacık test cihazı en az 2.4 A/cm alan gücü olmalıdır.
 • Muayene için uygun hassasiyette ve basınç değerlerinde kalibreli manometreler ve manometre doğrulama seti bulunmalıdır.
 • Hidrostatik test cihazı: Tank/tankerlerin sızdırmazlık testi için hidrostatik test cihazı, uygun kapasiteli ve y çift manometre bağlanabilecek şekilde aparat düzeneği olmalıdır
 • Sızdırmazlık test aparatı: Vanaların sızdırmazlık testleri için ,½-3 inç sızdırmazlık test aparatı olmalıdır.
 • Hidrolik valf ve pnömatik valf (interner valf) sızdırmazlık test aparatı: Kapalı konumda iken sızdırmazlık test işlemini yapabilecek aparat.
 • ½ -4 inç dişli ve flanş, kör: NPT diş takımı mutlaka olmalı.
 • Muayenede, tankerlerde bulunan termometrelerin testi için sabit ısı cihazı bulunmalıdır.
 • İş güvenliği ekipmanları (muayene personelinin tank/tankerin üstünde düşmemek için kullandığı ekipmanlar) : NDT muayenelerinde ve Tank/tankerin içerisinde gerçekleşecek muayeneler için paraşüt tipi emniyet kemeri ve vinç düzeneği olmalıdır. Askı kayışları, paraşüt tipi emniyet kemerleri CE sertifikalı olmalıdır.
 • Muayene öncesinde ölçüm alabilmek için, oksijen ölçüm aralığı % 0-30, karbonmonoksit ölçüm aralığı 0-500 ppm, hidrojen sülfür ölçüm aralığı 0-100 ppm; IP 65, LCD ekran, sesli, görsel ve titreşimli alarm verebilen, oksijen dedektörü ve standartlara uygun LPG ölçüm cihazı bulunmalıdır.
 • Muayene alanında, şerit metre, kaynak mastarı ve menzili 0.05 m ile 200 m arasında, hassasiyet aralığı ± 1mm den yüksek olmayan, koruma sınıfı IP65 su sıçramaları ve toza karşı korumalı, 3600 eğim sensörü ile açı ve mesafe ölçümleri gerçekleştirebilen lazer metre/ uzaklık ölçer bulunmalıdır.
 • Dayanıklı Fren Sisteminin (Rötardır) kontrol edilmesini sağlayacak teçhizat bulunmalıdır.
 • ABS fren sisteminin kontrol edilmesini sağlayacak teçhizat bulunmalıdır.
 • Hız sınırlandırma cihazının kontrol edilmesini sağlayacak teçhizat bulunmalıdır.

EK-4 ÜSTYAPI MUAYENELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ

 

Ara Kontrol Periyodik Kontrol
Sabit Tank 3 yıl 6 yıl
Sökülebilir Tank 3 yıl 6 yıl
Batarya Tipi Araç 3 yıl 6 yıl
Portatif Tank 2,5 yıl 5 yıl
ÇEGK 2,5 yıl 5 yıl
Tank Konteyner 2,5 yıl 5 yıl
Tank Takas Gövdeleri 2,5 yıl 5 yıl
Sınıf 2 İçin Sabit Tank 3 6
Sökülebilir Tank 3 6
Batarya Tipi Araç 3 6
ÇEGK 4 8
Tank Konteyner 4 8
Tank Trampa Gövdeleri 4 8

Periyodik ve ara muayeneler genel gereklere göre gerçekleştirilir. Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması amaçlanarak tasarlanmış tankların ise 12 yılda bir yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5 TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

(Sertifikanın ön yüzü)

BELİRLİ TEHLİKELİ MALLAR TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ONAY SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Bu sertifika, aşağıda belirtilen aracın, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) tarafından öngörülen koşulları karşıladığını beyan eder.(a)

 

1.     Sertifika No.        

 

2. Araç üreticisi:

 

3. Araç Tanımlama No

 

4. Tescil numarası (varsa):

5.      Taşıyıcının, operatörün veya araç sahibinin adı ve iş adresi:
 

6.      Araçla ilgili açıklamalar: 1

7.      ADR 9.1.1.2 kapsamındaki araç kodu (kodları): 2

EX/II                         EX/III                           FL                              OX                              AT                          MPÜB

8.      Dayanıklı fren sistemi: 3

□      Yok

□      ADR 9.2.3.1.2 uyarınca etkinlik ___tonluk 4 bir taşıma ünitesinin4 toplam kütlesi için yeterlidir.

9.      Sabit tanklar/tüplü gaz tankeriyle ilgili açıklama(varsa):

9.1 Tank üreticisi:

9.2 Tank/tüplü gaz tankeri onay numarası:

9.3 Tank üreticisinin seri numarası/Tüplü gaz tankerinin elemanlarının tanımlaması:

9.4. Üretim yılı:

9.5 ADR 4.3.3.1 veya 4.3.4.1 uyarınca tank kodu:

9.6 ADR 6.8.4 uyarınca TC ve TE özel hükmü (varsa) 6:

10. Taşınmasına izin verilen tehlikeli mallar:

Araç, No. 7’deki araç kodlarına atanmış olan tehlikeli malların taşınması için aranan koşulları karşılamaktadır.

 

10.1    EX/II ise                           □ uyumluluk grubu J de dahil olmak üzere Sınıf 1 maddeleri

veya EX/III aracı ise 3     □ uyumluluk grubu J hariç olmak üzere Sınıf 1 maddeleri

10.2    Tanker/tüplü gaz tankeri için 3

□ yalnızca tank kodu ve No. 9’da belirtilen özel hükümler kapsamında izin verilen maddeler taşınabilir 5

ya da

□ yalnızca aşağıdaki maddeler taşınabilir (Sınıf, BM No. ve gerekliyse ambalajlama grubu ile tam sevkiyat ismi):

Yalnızca, gövde, conta, teçhizat ve (varsa) koruyucu astar malzemeleriyle tehlikeli tepkimeye girmeye meyilli olmayan maddeler taşınabilir.

11. Açıklamalar/Remarks: (Bir açıklama yazılacaksa hem Türkçe hem de İngilizce, Fransızca veya Almanca yazılacaktır) (b)
12. Son geçerlilik tarihi:                                                                                         Düzenleyen kurum mührü

 

 

 

Yer, Tarih, İmza

 • ADR Gerekliliklerini sağlayamayan ancak Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığı yapacak araçlarda bu ibare çıkartılacaktır.
 • (a) da tarif edilen araçlar için sadece Türkçe dilinde açıklama girilecektir.

1       Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7’sinde veya 97/27/AT sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.

2       İlgili olmayanın üstünü çiziniz.

3       İlgili olanı işaretleyiniz.

4       İlgili değeri giriniz. 44 t değeri, tescil belgelerinde yer alan “tescil/hizmet sırasındaki maksimum izin verilen kütle”yi sınırlamaz.

5       Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9 ‘da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.

6       İzin verilen maddeler No. 10.2’de yer alıyorsa aranmaz.

 (Sertifikanın arka yüzü)

 1. Geçerliliğin uzatılması

Belge şu tarihe kadar geçerlidir.                                                   Düzenleyen kurumun mührü, yer, tarih, imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

 

 

        ÜRÜN TİPİ     BELGELENDİRME TÜRÜ                 FAALİYETLER FİYATLANDIRMA BİRİM ADET (TL) TOPLAM BEDELİ[TL]
 

ARAÇ

 

ADR  Uygunluk Belgesi

 

İlk Muayene

(ADR Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi dahil)

650,00 650,00
              Yıllık Teknik Muayene

(ADR Uygunluk Belgesinin uzatılması  dahil)

500,00 500,00
                  Belge Yenileme 150,00 150,00
Sabit tank (Tanker), Sökülebilir tank, Batarya tipi araç , Tank Takas gövdeleri Vb.

 

Tip Onayı ilk muayene 2.000,00 2.000,00
Muayene Sertifikası Ara Muayene 1.500,00 1.500,00
Periyodik Muayene 2.000,00 2.000,00
İstisnai Muayene 2.000,00  

2.000,00

 

 

Portatif Tank, Tank Konteyner, ÇEGK

 

Tip Onayı ilk muayene

 

6900,00 6.900,00
Muayene Sertifikası Ara Muayene

 

1300,00 1.300,00
Periyodik Muayene

 

2600,00 2.600,00
İstisnai Muayene

 

3900,00 3.900,00
          Yığın Konteyner Tip Onayı İlk  Muayene 9200,00 9.200,00
Onaylı tipe bağlı olarak üretilen konteynerler için Muayene Sertifikası Ürün Doğrulama Üretim adedi=n 1 Konteyner başına alınacak ücret 2600 2.600,00
2 1550 3.100,00
3 1150 3.450,00
4 1000 4.000,00
n>=5 500 500*n
Kullanımdaki Ekipmanlar için Muayene Sertifikası Periyodik Muayene Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1800, 00 TL ilave her ürün için 400,00 TL Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1800, 00 TL ilave her ürün için 400,00 TL
 

Orta Boy Dökme Yük Konteyneri (IBC)

 

 

 

Tip Onayı İlk Muayene 1.000,00 1.000,00
Muayene Sertifikası Ara Muayene Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1.200,00 TL ilave her ürün için 250,00 TL Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1.200,00 TL ilave her ürün için 250,00 TL
Periyodik  Muayene Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1.200,00 TL ilave her ürün için 250,00 TL Bir başvuruda 3 adede kadar ürünler için toplam 1.200,00 TL ilave her ürün için 250,00 TL
İstisnai Muayene 400,00 400,00

EK-6  ÖRNEK TASLAK MUAYENE ÜCRETLERİ TABLOSU