tmgd

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

            Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 01/11/2011 tarih ve 655 Sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 Sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. a) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
 2. b) Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü
 3. c) Yönetmelik: 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ni,

ç) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı,

 1. d) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça düzenlenen yetki belgesini,
 2. e) SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge Ekinde (EK-1) yer alan Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası’nı,
 3. f) TSE: Türk Standardları Enstitüsü’nü

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Yetki Belgesi, Eğitim Merkezlerinin Nitelikleri, Eğiticiler ve Eğitici Belgesi Ücreti

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

MADDE 5- (1) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlıktan “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB)” almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sayısı aşağıda belirtilen usule göre belirlenir ve uygulanır.

 1. Toplam nüfusu 400.000’in altında olan her il’e 2 (iki) adet eğitim merkezi izni verilir.
 2. Toplam nüfusu 400.000’den fazla olan illerde ise ilk 400.000 nüfus için 2 adet ve 400.000 nüfustan fazla olan her 200.000’ lik nüfus için ilave bir adet eğitim merkezi izni verilir.
 3. Eğitim merkezlerine bağlı olarak şube açma izni verilmez.

ç) Nüfusu azalan illerde, önceki kotaya göre düzenlenmiş Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri devam eder, ancak bu illerde Yetki Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde ise illere göre yeni belirlenen kota sayısına göre işlem yapılır.

(3) 2012 yılı nüfus sayımı esas alınarak illere göre belirlenen TMTYB kota durum tablosu Ek-2 de verilmiştir.

(4)Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek kişilerin annesi, babası, eşi, çocukları veya kardeşlerine ait Yetki Belgesi talepleri değerlendirilmez.

(5) Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi talebinde bulunan tüzel kişilikte pay sahibi olduğunun tespiti halinde bu tüzel kişiliğe Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi verilmez. Ayrıca Yetki Belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan Yetki Belgesi iptal edilir.

Eğitim merkezlerinin nitelikleri

MADDE 6- (1) TMTMYB almak isteyen kuruluşların Eğitim Merkezlerinin aşağıdaki fiziki bölüm ve imkânlara sahip olmaları şarttır.

 1. a) En az 3 adet derslik, en az bir adet öğretmenler odası, sorumlu yönetici odası ve büro hizmetleri odası.
 2. b) Tuvalet.
 3. c) Kitaplık.

ç) Kantin veya çay ocağı.

 1. d) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortam.
 2. e) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerler.
 3. f) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan bir altyapı.

(2) Eğitim merkezinde;  sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar ve derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılmış olmalıdır.

(3) Eğitim kuruluşları ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlamak zorundadırlar.

 1. a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, hareket kontrolü, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 1000(bin) metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.
 2. b) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanlar ile EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan (germe kayışı, zincir, takoz, Euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizatlara sahip olmak.
 3. c) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı veya örtülü kasalı araç, tank eğitimi verilecek ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka sahip olmak.

ç) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu,  yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları ile şoför koruyucu donanım malzemelerine sahip olmak.

 1. d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili en az bir eğitici istihdam etmek.
 2. e) ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 ve ADR Sınıf 7 Eğitimi’ni de vermek isteyenler için bu dersleri vermeye yetkili eğitici/eğiticileri bulundurmak.
 3. f) Eğitim kuruluşunun kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak.

(4) Birinci, ikinci ve  üçüncü fıkralarda sıralanan yapı, araç ve  gereçlerin  sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır.

Eğiticiler

MADDE 7- (1) Eğiticilerin,

 1. a) En az lisans eğitiminden mezun olmaları,
 2. b) Bakanlığın açmış olduğu Eğiticilerin Eğitimi Programı sonucunda Bakanlıkça düzenlenen veya ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli Eğitici Belgesine sahip olmaları,

c)Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesine sahip olmaları,

ç) İki yılda bir güncellenen ADR’nin Teknik Eklerini takip etmek üzere yenileme eğitimlerine katılmaları,

şarttır.

(2) Eğitici Belgesine sahip kişiler,  Bakanlıktan yetki belgesi almış en fazla 2 (iki)  eğitim kuruluşunda eğitim verebilirler.

Eğitici Belgesi ücreti

MADDE 8-(1) Eğitici Belgesi ücreti ve uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Eğitici Belgesi düzenleme ücreti bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibarıyla, 519 (beşyüzondokuz) TL’dir.
 2. b) Eğitici Belgesinin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, ilk düzenlemede alınan bedelin %50 si alınır.
 3.  c) Eğitici Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Süresi, Ücreti, Faaliyete Başlama ile İdari Müeyyideler ve İptal

            TMTMYB almak ve yenilemek için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) TMTMYB almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe vermeleri zorunludur.

 1. a) Başvuru dilekçesi (vergi dairesi ve numarası belirtilecektir),
 2. b) Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim hizmetleri verebileceğini de belirten) Ticaret Sicili Gazetesi,
 3. c) Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birisine kayıtlı olunduğuna dair belge,

ç) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin,  adli sicil kaydı belgesi (gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır),

 1. d) Temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. e) Bakanlıkça Eğitici olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişiler ile yapılan sözleşme ve Eğitici Belgesi fotokopisi,
 3. f) Geçerli olan araç trafik ruhsat fotokopisi ile çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri,
 4. g) Bu Yönerge kapsamında eğitim uygulamalarında kiralamak suretiyle taşıt kullanılacak ise; taşıt sahibi ile yapılan noter onaylı (bir yıldan az olmamak üzere) kira sözleşmesi.
 5. h) Eğitim merkezi olarak kullanılacak yer kiralık ise; bu yere ait kira kontratı ile birlikte kiralanan işyerinin kiralayana ait olduğuna dair tapu örneği,
 6. g) Eğitim merkezinin sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge,

ğ) Yetki Belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait itfaiye raporu ve belediyeden alınmış işyeri açma belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,

ı) Uygulama eğitim alanına ait kira sözleşmesi ve/veya tapu örneği ile alana ait resimler,

(2) Eğitim merkezi adına yapılan her türlü sözleşme veya yazışmaların temsil ve/veya ilzama yetkisi bulunan kişilerce imzalanması zorunludur.

(3) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar için birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri aranmaz ancak mesleki yeterlilik eğitimi merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslı veya noter tasdikli suretinin ibrazı zorunludur.

Yetki belgelerinin süresi

MADDE 10- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır.

Yetki belgesi ücreti

MADDE 11- (1) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen TMTMYB ücreti bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibarıyla, 17.594 (onyedibinbeşyüzdoksandört) TL’dir. TMTMYB yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.  

(2) TMTMYB ücreti,  her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Faaliyete başlama

MADDE 12- (1) Eğitim kuruluşu, yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay  içinde faaliyete başlamak zorundadır.

 

İdari müeyyideler ve yetki belgesinin iptali

MADDE 13- (1) Yetki belgeleri, Yönetmelik’te belirlenen idari müeyyideler ile iptal hükümlerine tabidir.

(2) Bu Yönergeyle getirilen şartları kaybedenler, 60 (altmış) gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimlerinin İçeriği, Alınacak Ücretler

     Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

     MADDE 14- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

 1. a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,

2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,

4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan  araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,

14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi,  güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),

16) Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),

17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,

18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,

19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

 1. b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).

 1.    c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

 1. a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b)Yenileme Eğitimleri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

Eğitim ücreti

MADDE 15- (1) Kursiyerlere verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(2) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

Eğitim dönemi

MADDE 16 -(1) Eğitim kurumlarınca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgiler http://kamu.turkiye.gov.tr ‘sistemi üzerinden yapılır.

(2) Eğitim kurumları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekle/çıkar,  kursiyer ekle/çıkar ) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7 (yedi) takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

(3) Kursiyerlere ait bilgilerin kaydı sırasında kursiyerlere ait taranacak resimlerin renkli, en çok 6 ay önce çekilmiş ve 4×6 ebadında vesikalık resim olacak, bu resimler Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinde ve kursiyerin sınav giriş belgesinde de kullanılacaktır.

(4) Mesleki Yeterlilik sınav giriş belgelerinde farklı kişiye ait fotoğraf olduğunun tespit edilmesi halinde bu belge ile sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

(5) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır ve 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır,  60 puanın altındakiler başarısız kabul edilir  ve bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler kurumların yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden bildirilir.

(6) Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazananlara Bakanlık onayını müteakiben eğitim kurumlarının yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SRC 5 Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu, Süresi, Yenilenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

SRC 5 Belgesi sahibi olma zorunluluğu

MADDE 17- (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, bu Yönerge kapsamındaki eğitimlere katılıp ve sınavda başarılı olarak uygun SRC 5 Belgesi sahibi olmaları zorunludur.

(2) Bu Yönerge kapsamında 19 saat “ADR Temel Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler,  sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin dökme veya paketli olarak taşınması için ön görülen araçları kullanabilirler.

(3) Bu Yönerge kapsamında ilave 13 saat “ADR Tank Eğitimi “ alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin tank içinde taşınması için ön görülen araçları da kullanabilirler.

(4) Bu Yönerge kapsamında ilave 8 saat “ADR Sınıf 1 Eğitimi ” alarak,  Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin (patlayıcı maddelerin veya nesnelerin) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

(5) Bu Yönerge kapsamında ilave 8 saat “ADR Sınıf 7 Eğitimi ” alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile Sınıf 7 kapsamındaki maddelerin (radyoaktif malzemelerin ) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

SRC 5 Belgesinin süresi

MADDE 18- (1) SRC 5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 Belgesinin yenilenmesi

Madde 19- (1) SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 Belgesi verilir.

SRC 5 Belgesinin yeniden düzenlenmesi

MADDE 20- (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlülük, Yürütme

Denetim

MADDE 21- (1) Denetimler, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Bakanlıkça yapılacak denetimleri engelleyen veya denetim yapılmasına imkân vermeyen eğitim merkezlerinin söz konusu denetim tarihindeki eğitim programları geçersiz sayılır ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursiyerler yapılacak sınavlara alınmaz.

 

Çeşitli hükümler

MADDE 22- (1) Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en az 10 (on) kursiyerin bulunması zorunludur.  Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakika,  günlük ders programı ise en fazla 7 ders saati olarak uygulanır.

(2) Eğitim programları saatlerinin en geç saat 21.00’de sonlandırılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Uygulama eğitimi gün ışığında yapılır.

(3) Başka bir kurumda fiilen görev yapan kişi/kişiler eğitim merkezinde sorumlu müdür olamaz.

(4) Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürlerin, en az yüksekokul mezunu olması, mesleki saygınlığa sahip olması ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak görev yapmış olması gerekir.

(5) Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanacaktır.  Yoklama çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunacaktır. Devam çizelgeleri eğitim kuruluşunca en az 1 yıl süreyle saklanacaktır.

(6) Eğitim kurumları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığımız evrak kaydına girmiş olması gerekir.

(7) Sınav başvurusu başlangıç tarihine kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerlerin o dönemdeki sınava kabul edilir, sınav başvurusu başlangıç tarihinden sonra düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerler ise bir sonraki sınava kabul edilir.

(8) Eğitim kurumlarında eğitici olarak görev yapan eğiticilerin bu görevlerinden istifa etmeleri halinde istifa talebinin Bakanlığımız evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle başka bir eğitim kuruluşunda görev alamaz.

(9) Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgeleri; veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak 4 sınav için geçerli sayılır.

(10) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahibine ait eğitim merkezinin yerinin değiştirilmesinin istenmesi halinde; adres değişikliği idareye bildirilir ve idare tarafından Yönerge’nin 6 ncı maddesi kapsamında inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde yeni adreste faaliyetine izin verilir.

(11) Bu Yönergede yer almayan konularda Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(12) Bu Yönergenin geçici madde hükümleriyle ilgili olarak gerektiğinde düzenleme yapmaya Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC 5 Belgesine) eşdeğer düzeyde belgeye sahip olan kişilerin belgeleri, belgenin son kullanım tarihine kadar geçerlidir.  ADR üyesi ülkelerden alınmış ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına sahip sürücüler,  geçerlilik süresinin bitiminden önce,  bu Yönerge hükümlerine göre yenileme eğitimine katılarak, Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

 

Yürürlükten kaldırma

  MADDE 23 -19/06/2013 tarihli “Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 1: SRC 5 BELGESİ ÖRNEĞİ

 

 

 

Ön Yüzü:

 

 

 

 

Arka Yüzü:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2:KOTA

 

TÜİK TARAFINDAN YAYIMLANAN 2012 YILI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMİ YETKİ BELGESİ SAHİBİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN İLLERE GÖRE KOTA DURUMU
İL İLİN ADI 2012 YILI NÜFUSU KOTA
1 Adana 2.125.635 10
2 Adıyaman 595.261 2
3 Afyon 703.948 3
4 Ağrı 552.404 2
5 Amasya 322.283 2
6 Ankara 4.965.542 24
7 Antalya 2.092.537 10
8 Artvin 167.082 2
9 Aydın 1.006.541 5
10 Balıkesir 1.160.731 5
11 Bilecik 204.116 2
12 Bingöl 262.507 2
13 Bitlis 337.253 2
14 Bolu 281.080 2
15 Burdur 254.341 2
16 Bursa 2.688.171 13
17 Çanakkale 493.691 2
18 Çankırı 184.406 2
19 Çorum 529.975 2
20 Denizli 950.557 4
21 Diyarbakır 1.592.167 7
22 Edirne 399.708 2
23 Elazığ 562.703 2
24 Erzincan 217.886 2
25 Erzurum 778.195 3
26 Eskişehir 789.750 3
27 Gaziantep 1.799.558 8
28 Giresun 419.555 2
29 Gümüşhane 135.216 2
30 Hakkari 279.982 2
31 Hatay 1.483.674 7
32 Isparta 416.663 2
33 Mersin 1.682.848 8
34 İstanbul 13.854.740 69
35 İzmir 4.005.459 20
36 Kars 304.821 2
37 Kastamonu 359.808 2
38 Kayseri 1.274.968 6
39 Kırklareli 341.218 2
40 Kırşehir 221.209 2
41 Kocaeli 1.634.691 8
42 Konya 2.052.281 10
43 Kütahya 573.421 2
44 Malatya 762.366 3
45 Manisa 1.346.162 6
46 Kahramanmaraş 1.063.174 5
47 Mardin 773.026 3
48 Muğla 851.145 4
49 Muş 413.260 2
50 Nevşehir 285.190 2
51 Niğde 340.270 2
52 Ordu 741.371 3
53 Rize 324.152 2
54 Sakarya 902.267 4
55 Samsun 1.251.722 6
56 Siirt 310.879 2
57 Sinop 201.311 2
58 Sivas 623.535 3
59 Tekirdağ 852.321 4
60 Tokat 613.990 3
61 Trabzon 757.898 3
62 Tunceli 86.276 2
63 Şanlıurfa 1.762.075 8
64 Uşak 342.269 2
65 Van 1.051.975 5
66 Yozgat 453.211 2
67 Zonguldak 606.527 3
68 Aksaray 379.915 2
69 Bayburt 75.797 2
70 Karaman 235.424 2
71 Kırıkkale 274.727 2
72 Batman 534.205 2
73 Şırnak 466.982 2
74 Bartın 188.436 2
75 Ardahan 106.643 2
76 Iğdır 190.409 2
77 Yalova 211.799 2
78 Karabük 225.145 2
79 Kilis 124.320 2
80 Osmaniye 492.135 2
81 Düzce 346.493 2
TOPLAM   380